Kategoria: Nauka i technika

POWSTAŁE DYSPROPORCJE

Wszystkie pozostałe, zaj­mujące się problemami badawczymi przemysłu cukrowni­czego, fermentacyjnego, mięsnego i tłuszczowego, działają w Warszawie, jakby właśnie w stolicy było najwięcej cu­krowni, gorzelni, masami.Na powstałe dysproporcje w rozmieszczeniu przestrzeńnym potencjału badawczego.i’rozwojowego. złożyło się wiele przyczyn, przede wszystkim kadra naukowa, a takzę techniczna, została zgrupowana w dużych miastach aka­demickich. Koncentracja uprawnień w dziedzinie plano^ wania i zasądzania w stolicy stworzyła w latach ubie- głych złą praktykę: wszystko to, co ma służyć sprawom nauki i badań w skali kraju, musi być w Warszawie.,. Oczywiście,’ nie można bagatelizować nacisku  specjalistów, którzy, starali się, aby placówki powstawały ;i roz­wijały się w środowiskach wielkomiejskich.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!

EFEKTYWNOŚĆ BADAŃ

Idea przestrzennego rozmieszczenia nauki, zgodnie z za- śadą optymalizacji potencjału badawczego i rozwojowego, nie sprowadza się jedynie do tego, aby rozwój regional­nych ośrodków, placówek naukowych był na siłę dopaso­wywany do kierunków specjalizacji gospodarczej. Chodzi także o to, żeby kierunek specjalizacji regionu wynikał zarazem z istniejącego już stanu badań, dorobku zaplecza, jego możliwości, z rozwoju uczelni. -Efektywność badań, wykorzystanie rezultatów nauki za­leży nie-tylko od wielkości potencjału w tej dziedzinie i    środków stymulujących zbliżenie nauki do praktyki go­spodarczej. Struktura przestrzenna, właściwe rozmieszcze­nie placówek naukowych i wyższych uczelni na mapie kra­ju ma nie mniej ważne znaczenie.

 

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!

TRAFIENIE W TEMATYKĘ

Właściwe utrafienie w tematykę badawczą, popieranie- prac rzeczywiście istotnych i pełna świadomości cierpli­wość — choć poparta kontrolą tego,-co się robi — daje oczekiwane rezultaty. Badania związane z otrzymaniem nylonu kosztowały 30 min dolarów i ich znaczenie było przez cały czas trwania badan właściwie oceniane.’Zanim firma Du Pont de Nemours wypuściła na-rynek syntetycz** ną skórę — COFRAM — na badania trzeba było wydać do 1965 r. ponad 150 min dolarów. A w następnych latach jeszcze więcej.Przykłady pomyślnych rezultatów ogromnie -kosztow­nych prac badawczych i rozwojowych nie powinny jednak zaciemniać obrazu rzeczywistości.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!

JAK OSIĄGA SIĘ SUKCES?

Wydawało mi się dotąd, że praca naukowa różni się od produkcji blachy czy wentylatorów. Zostałem jednak wy­prowadzony z tego błędu. Przeczytałem sprawozdanie oce­niające realizację problemów węzłowych i resortowych koordynowanych przez jedną z instytucji w latach 1971-1975. Dokonano oceny wyników badawczych, opracowa­no raporty, były referaty i opinie odpowiednich eksper­tów. A oto konkluzja.W grupie problemów węzłowych z zakresu nauk ści­słych, i technicznych stwierdzono-wykonanie badań na właściwym poziomie naukowym oraz uzyskanie poważ­nych wyników o charakterze poznawczym i utylitarnym”. Ani jednego poślizgnięcia? Ani jednej przegranej ?. Ani jednego błędu w badaniach? Wszystkie i do tego bardzo ^trudne i odpowiedzialne problemy badawcze zostały w pełni rozwiązane.

 

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!