RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA

W roku 1966 ukazały się pierwsze, publi­kacje o holografii ultradźwiękowej, której jednym z twór­ców był Węgier — P. Greguss’ Obecnie we wszystkich krajach uprzemysłowionych, także i w Polsce, są prowa­dzone intensywne badania na’d holografią ultradźwiękową umożliwiającą, w chwili obecnej teoretycznie, przestrzen­ne przedstawianie obrazu badanego przedmiotu. Dla osób zajmujących się holografią ultradźwiękową w Zakładzie Ultradźwięków Instytutu Podstawowych Problemów Tech­niki PAN owa nowa dziedzina ‘badań jest właśnie zdoby­waniem nowej specjalności, świadectwem mobilności wy­nikającej z postępu naukowo-technicznego.Zdaniem socjologów radzieckich i polskich zdolność do. zmiany kwalifikacji jest w coraz większym stopniu imma- nentną cechą pracownika naukowego.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!